תקנון


תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר https://www.telefix.co.il/ שבבעלותה ובניהולה של חברת טלמניה מערכות , ובדוא"ל: support@telefix.co.il  (להלן: "האתר" או "החברה").

האתר מוכר שירותים ומוצרים לעסקים בתחום הטלפוניה והתקשורת.

כל האמור בתנאי שימוש אלו (להלן גם: "ההסכם") נוסח בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד.

שימוש, כניסה והתחברות לאתר, לרבות רכישה באמצעותו האתר, מהווים אישור לכך שקראת והסכמת להיות כפוף להסכם זה ולכל הודעה המוצגת באמצעות האתר. ויודגש, חל איסור לעשות שימוש בשירותי האתר למטרות בלתי חוקיות ו/או הטרדת צדדים שלישיים.

אתה מצהיר ומתחייב שאתה כשיר ומוסמך להתקשר בהסכם זה, והנך מעל לגיל 18. אם אינך מסכים לאמור לעיל, אינך מורשה לגלוש לאתר ו/או להשתמש בשירותיו.

מאחר ותנאי השימוש הינם הסכם משפטי מחייב, מומלץ שתקרא אותם בעיון רב.

 1. הגדרות
  • "האתר" – אתר האינטרנט: https://www.telefix.co.il/ ו/או חברת טלפיקס מערכות , עובדיה, נציגיה, הנהלת האתר ו/או כל מי שפועל מטעם האתר.
  • "השירות" – כל השירותים המוצעים למכירה באמצעות האתר.
  • "המוצר" – כל המוצרים המוצעים למכירה באמצעות האתר.
  • "המתקשר" – "הרוכש", כל הרוכש את שירותי החברה ו/או מי שבפועל מתקשר באמצעות שרתי החברה אל צדדים שלישיים, ו/או משתמש אחר.
  • "המחיר" – מחיר המוצר כולל מע"מ בש"ח.
  • "צרכן" – צרכן כאמור בחוק הגנת הצרכן, משמע, מי שקונה נכס או מקבל שירות מעוסק במהלך עיסוקו לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי. חזקה כי מי שרכש יותר משני מוצרים או שירותים, או שרכש שירות/מוצר יחיד אך עשה בו שימוש בהיקף מסחרי, כי אינו צרכן.
  • "רוכש" או "מזמין" או "לקוח" – מזמין שירותים באתר, בין אם מוגדר בחוק הגנת הצרכן כ"צרכן" ובין אם לאו.
 2. תחולת חוק הגנת הצרכן על מכירת המוצרים והשירותים שנמכרים באתר
  • אנו מוכרים שירותים ומוצרים לסקטור העסקי לפי צרכיו.
  • היכן שהרכישה מבוצעת ע"י הסקטור העסקי ו/או המסחרי, אין תחולה לחוק הגנת הצרכן, ואין לראות ברוכש כ"צרכן".
  • ואולם, אין בהוראות סעיף זה כדי לעמוד בניגוד לחוק הגנת הצרכן. ומובהר, כי במידה ורכישה באתר מבוצעת ע"י צרכן, כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, יחולו הוראותיו של חוק הגנת הצרכן. ציון הוראות אלו בתקנון זה, נועד להבהיר לצרכן כאמור בחוק, מהן זכויותיו, ואין בכך כדי לייתן תחולה של החוק לעסקאות מסחריות ו/או עסקיות.
 3. רישיון שימוש במוצרים ובשירותים באתר על-פי חוק ובאופן מוגבל
  • השימוש במוצרים ובשירותים המסופקים באתר ניתן לך בזאת למטרות חוקיות בלבד.
  • מבלי לגרוע מכלליות האיסור לעיל, חל איסור מוחלט לעשות שימוש במוצרים ושירותי האתר באופן המהווה הטרדה, התחזות במטרה להונות, האזנת סתר, פגיעה בפרטיות, וכיוצ"ב.
  • הנהלת האתר רואה חשיבות רבה לשמור על מוניטין החברה, מוצריה ושירותיה, והיא שומרת לעצמה את הזכות לפנות לרשות מוסמכת, היכן שעולה החשד הסביר להפרת חוק או הוראות הסכם זה.
  • אין באמור לעיל, כדי להטיל אחריות על הנהלת האתר למנוע שימוש פסול כמתואר לעיל.
  • הנהלת האתר מודיעה בזאת כי היא שומרת על זכותה לתעד את פרטי המשתמשים בשירותיה ו/או במוצריה, למען ניתן יהיה להפנות את כל מי שנפגע משימוש שלא כדין בשירותיה ו/או במוצריה אל המפר הישיר.
  • בכפוף לכך שתציית לתנאי הסכם זה, ניתן לך בזאת רשיון שימוש בשירותי האתר, לרבות היתר לגלוש באתר.
  • כל שימוש שאינו בהתאם לרישיון המוגבל לרבות גלישה באתר, ייחשב כהפרה של ההסכם.
  • חל איסור מוחלט לבצע סריקה רובוטית של האתר או להטיל על שרתיו עומס בלתי סביר.
 4. רכישה באמצעות האתר
  • הנך מתחייב לספק לאתר מידע מדוייק ונכון אודותיך, ואודות אמצעי התשלום.
  • בעת ביצוע הזמנת שירות הרוכש יספק את פרטי אמצעי התשלום, בעל אמצעי התשלום ופרטי קשר עם בעל אמצעי התשלום כפי שיתבקש בעת ההזמנה (להלן: "פרטי התשלום").
  • התשלום יכול להתבצע באמצעות כרטיס אשראי מסוג ויזה, ישראכארט, מאסטר קארד, פיוניר, פייפאל, וכן באמצעות אמצעי תשלום אחרים ככל שאלו יפורסמו באתר מעת לעת.
  • הנך מתחייב להשתמש באמצעי התשלום על-פי דין, ובהתאם להוראות בעל אמצעי התשלום, ו/או מנפק אמצעי התשלום.
  • לאחר מתן אישור לרכישה יתבצע חיוב וישלח אישור רכישה לכתובת הדואר האלקטרוני שהזין המשתמש בעת ההזמנה ויכלול את פרטי ההזמנה.
  • התשלום בגין הרכישה ייגבה רק לאחר קבלת אישור בקשה (כמפורט לעיל  ב-"בקשה לרכישה").
  • הקונה מתחייב למסור פרטים מדויקים אודותיו ואודות אמצעי התשלום.
  • הקונה מתחייב לשאת בכל התשלומים המוטלים עליו על פי המחיר המופיע באתר.
  • רישומי האתר יהוו ראיה לכאורה לביצוע רכישה על ידך.
  • סליקת התשלום מבוצעת על ידי הנהלת האתר לאחר שהמוכר אישר את הזמנה.
  • רכישה באתר אינה מחייבת פתיחת חשבון משתמש.
  • ככל ותפתח חשבון משתמש מובהר לך, כי רכישה באמצעות פרופיל המשתמש שלך, תחייב אותך, גם אם אתה לא ביצעת את הרכישה. בהתאם הנך נדרש לשמור את הסיסמא ושם המשתמש בסודיות.
  • ככל ולא תפתח חשבון משתמש, יתכן ותישמר היסטוריית הרכישות שלך, לפי אמצעי זיהוי אחר, שהאתר הקצה לך.
  • להנהלת האתר שמורה הזכות שלא לאשר את רכישת השירות ו/או המוצר על ידי הרוכש מכל סיבה שהיא.
  • במקרה בו לא ניתן אישור לביצוע התשלום בגין השירות ו/או המוצר באמצעי התשלום אשר סופקו על ידי הרוכש או שרוכש השירות ו/או המוצר אינו עומד בתנאי וכללי השימוש באתר, או על-פי כל דין אחר, יופסק השירות או אספקת המוצר לאלתר וללא הודעה מוקדמת.
 5. דיווח על שימוש פוגעני בשירותי האתר ו/או במוצריו
  • החברה מעמידה לרשות הגולשים אפשרות לדווח על שימוש לרעה שנעשה ע"י מאן דהוא בשירותיה ו/או במוצריה באתר  co.ilאו בכתובת דואר רגיל  מאיר ויסגל 2 פארק המדע רחובות
  • במידה ותישלח אליה פניה, תבדוק החברה הפניה, ותנקוט אמצעים סבירים להפסקת השימוש הפוגעני, ו/או דיווח לרשות מוסמכת.
 6. ביטול רכישה
  • סעיף זה יחול אך ורק על צרכנים כהגדרתם בחוק כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן תשמ"א -1981.
  • כל צרכן רשאי לבטל את הרכישה על-פי הוראות סעיף 14ג(ג)(1) ו-14ג(ג)(2) לחוק, ולתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע"א-2010. במילים אחרות: צרכן רשאי לבטל רכישת מוצר בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת האישור על רכישת המוצר, לפי המאוחר מבינהם. כמו כן, ניתן לבטל עסקה לרכישת שירות בתוך 14 ימים מיום ביצוע הרכישה או מיום קבלת האישור על רכישת השירות ועד יומיים (שאינם ימי מנוחה) לפני המועד שבו אמור השירות להינתן.
  • ביטול כאמור לעיל, יטיל על הצרכן תשלום דמי ביטול בהתאם לחוק הגנת הצרכן, נכון להיום: 5% מסכום העסקה או 100 ₪ הנמוך מבין השניים.
  • צרכן אשר רכש כרטיס שימוש בשירותי ו/או מוצרי החברה, ופתח אותו מעטיפתו אינו רשאי לבטל העסקה, שכן הצרכן מוחזק באותו רגע כמי שעשה שימוש במוצר או בשירות.
  • על אף האמור לעיל, מובהר כי האתר נושא בעלות סליקת כרטיסי האשראי של העסקה, בכל מקרה של ביטול לא ישיב האתר את העלות שנשא בה עבור העסקה, העומדת בקירוב על כ- 1.5% מסכום עסקת האשראי.
  • האמור לעיל ניתן למען הסר ספק, ואין בו כדי להוות ייעוץ משפטי.
  • ככל והנך צרכן, וביקשת לבטל רכישה על-פי הוראות סעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן, נבקשך להודיענו בכתב, ואנו נפעל בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן
  • אין באמור בסעיף זה כדי להטיל חובות ביטול על האתר כלפי מי שאינו צרכן.
 7. שינויים וביטולים
  • האתר רשאי מכל סיבה שהיא לבטל רכישה. במידה וכך יודיע לרוכש באמצעות הדוא"ל שסיפק ברישום, וישיב את הכספים, ככל שהתקבלו.
  • ככל ורשות מוסמכת תאסור ו/או תורה על הפסקת שירות או שירותים של החברה, יהיה זכאי הרוכש לזיכוי בגובה שווי השימוש שלא מומש לצורך רכישת שירותים אחרים של החברה. אולם מובהר כי לא יהיה זכאי להחזר כספי.
 8. אחריות
  • אין החברה או מי מטעמה, נושאי המשרה שבה, נציגיה, שליחיה וכיוצ"ב אחריות לשימוש במוצרי החברה או בשירותיה ע"י הלקוחות.
  • ככל שניתנת אחריות אזי היא מצויינת בעמוד תיאור המוצר או השירות באתר, והיא אינה כוללת בלאי טבעי, נזקים שנגרמו משימוש לקוי, שימוש וטיפול לא נכונים (שלא על-פי הוראות היצרן או על-פי הוראות התקנון), תאונה או פגעי טבע.
  • כמו כן אין האחריות מכסה מוצרים אשר עברו תיקון או שינוי מכל סוג שהוא שלא ע"י היצרן ו/או מי שהוסמך לכך ואינה חלה על חלקים שאינם מקוריים.
  • בכל מצב של פגם כאמור אשר חלה עליו האחריות למוצר והינה בתוקף, החברה תהא רשאית לתקן או לשלוח את המוצר לחו"ל – על פי שיקול דעתה. משלוח המוצר לחו"ל יעשה רק עבור מוצרים שנרכשו בישראל.
  • בכל מקרה מובהר בזאת, כי אחריות החברה (היכן שקיימת), לרבות של נציגיה, נושאי משרה, בה, ושליחיה, לא תעלה על עלות המוצר או השירות נושא הפגם או הנזק.
  • אין החברה מתחייבת ל- 100% זמינות של שירותיה, מובהר, כי השירותים ניתנים גם באמצעות תשתית של צדדי ג', וזמינות האינטרנט הציבורי, ועל כן לא תהא החברה אחראית לניתוקים ו/או כשלים בשירותיה, ובלבד שפעלה בסבירות ובשקידה נאותה לתקן את הכשלים.
 9. אספקת המוצרים
  • החברה תשלח לכתובת הרשומה בפרטי ההזמנה את המוצר באמצעות דואר ישראל –ובכפוף לתקנון רשות הדואר.
  • מובהר, כי החברה אינה אחראית לעיכובים במשלוח שמקורם בדואר ישראל.
  • אספקה בדואר תיעשה בתוך 14ימי עסקים. יום שישי וערבי חג אינם נחשבים ימי עסקים.
 10. שירות לקוחות
  • בכל שאלה בענין המוצר או השרות ניתן לפנות למחלקת שירות לקוחות במייל support@telefix.co.il או בפקס: 072-3351234.
 11. בעלות בקניין הרוחני
  • כל הזכויות ו/או הקניין הרוחני המתפרסם באתר, במוצריו, בשירותיו, הינם בבעלות האתר ומוגנים על-פי כל דין, לרבות, החשבונות, כותרות, קוד מחשב, נושא, אובייקטים, תווים, שמות, סיפורים, דיאלוגים, משפטי מפתח, מיקומים, רעיונות, מצגים אמנותיים, אנימציות, צלילים, יצירות מוסיקליות, אפקטים של תמונה ושמע, שיטות תפעול, רשימות לקוחות, פילוח שוק, רשימות משתמשים, גרפיקה, מידע שסופק על-ידי המשתמשים וכדומה.
  • כל העתקה, צילום, תרגום, אחסון במאגר מידע, שידור או קליטה בכל דרך אחרת, בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי מכני או בכל אמצעי אחר, שימוש מסחרי אינו מורשה, כולו או מקצתו, ו/או יצירת יצירה נגזרת מן התכנים אסורים בהחלט, ומהווים, בין היתר, עבירה פלילית, עוולה אזרחית וחוזית.
  • ככל שהנך חפץ בשימוש כלשהו כאמור לעיל, עליך לקבל את הסכמת הנהלת האתר בכתב, ואם הבעלות בזכויות שייכת לצד ג' הנהלת האתר תפנה אותך אליו
 12. מדיניות פרטיות
  • האתר אינו מאזין או מקליט את שיחות לקוחותיו המשתמשים בשירותיו או במוצריו. אולם שיחות למוקד המכירות של האתר ו/או לשירות הלקוחות, יתכן ויוקלטו.
  • מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר בזאת כי האתר רשאי להשתמש בכל מידע שסופק על ידך או נאסף בעת שימושך באתר, בשירותיו או במוצריו, לצרכים שיווקיים ו/או מסחריים.
  • הנך מצהיר ומסכים כי המידע שהנך מעלה או מפרסם באתר, בשירותיו או במוצריו, אינו סודי ואתה מעניק לאתר רשיון בלתי מוגבל ובלתי חוזר, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות את המידע, לפרסם המידע או לפעול בכל דרך אחרת מבלי להידרש להרשאתו של השולח ומבלי לשלם לרוכש.
  • הנך מאשר בזאת לאתר ו/או מי מטעמו לשלוח הצעות פרסומיות כאמור בסעיף 30א' לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב – 1982 בנושאי האתר ובכל נושא אחר. אם אינך מעוניין במשלוח דברי פרסום אנא שלח הודעה לאתר באופן המפורט בהסכם זה.
  • האתר יעביר כל מידע הנמסר לו לרשות המוסמכת על-פי חוק, ככל שידרש או ככל שתוטל עליו חובה על-פי דין.
  • הנך נותן בזאת לאתר אישור להחזיק את פרטיך במאגר האתר, לצורך משלוח הצעות שיווקיות עבור האתר ו/או אחרים. כמו כן, הנך מאשר בזאת לאתר לסחור במידע ולהעבירו לגורם שרכש המידע מן האתר, ובלבד שאותו גורם יפעל על-פי דין.
 13. עדכון תנאי ההתקשרות
  • האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן מעת לעת את התנאים האמורים לעיל, לפי שיקול דעתו הבלעדי, ומבלי ליתן הודעה מראש.
  • כל שינוי יחייב ממועד פרסומו באתר.
 14. מקום השיפוט
  • הדין החל על הסכם זה הנו הדין הישראלי בלבד, וכל מחלוקת בנוגע להסכם זה, לרבות תחולתו, תידון בבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב בלבד.
 15. הודעות לאתר והמצאת מסמכים משפטיים
  • כל הודעה לאתר ו/או המצאת מסמכים משפטיים לאתר ייחשבו כאילו נמסרו, אך ורק בתוך 7 ימי עסקים מעת משלוחם בדואר רשום עם אישור מסירה ובדוא"ל לכתובות הנזכרות בהסכם זה ובכתובת שסיפק הרוכש.
  • המצאת מסמכים בדואר רשום או הדבקה על דלת הכניסה בכתובתו הרשומה בתעודת הזהות (או ברשם המוסמך ככל שמדובר בתאגיד) של הגולש ו/או הרוכש תהווה המצאה כדין, אף אם הנמען אינו מתגורר באופן קבע בכתובת זו.

 

Share Button